Nipphanang ກົດອິທັບ ປັດຈະຍະຕາ ຫົວໃຈປະຕິດຈະສະມຸບບາດ

nipphanang

https://nipphanang.com/

-ອິມັດສະໝິງ ສະຕິ ອິທັງ ໂຫຕິ.
ເມື່ອສິ່ງນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ຕ້ອງມີ
-ອິມັດສຸບປາທາ ອິທັງ ອຸບປັດ ຊະຕິ.
ເພາະມີສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ
-ອິມັດສະໝິງ ອະສະຕິ ອິທັງ ນະໂຫຕິ.
ເມື່ອສິ່ງນີ້ບໍ່ມີ ສິ່ງນີ້ຕ້ອງບໍ່ມີ
-ອິມັດສະ ນິໂຣທາ ອິທັງ ນິຣຸດຊະຕິ.
ເພາະມີສິ່ງນີ້ດັບໄປ ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງດັບໄປ

By admin

IT: Webmaster

Related Post