Nipphanang ກົດອິທັບ ປັດຈະຍະຕາ ຫົວໃຈປະຕິດຈະສະມຸບບາດ

https://nipphanang.com/ -ອິມັດສະໝິງ ສະຕິ ອິທັງ ໂຫຕິ. ເມື່ອສິ່ງນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ຕ້ອງມີ -ອິມັດສຸບປາທາ ອິທັງ ອຸບປັດ ຊະຕິ. ເພາະມີສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ -ອິມັດສະໝິງ ອະສະຕິ ອິທັງ ນະໂຫຕິ. ເມື່ອສິ່ງນີ້ບໍ່ມີ ສິ່ງນີ້ຕ້ອງບໍ່ມີ -ອິມັດສະ ນິໂຣທາ ອິທັງ ນິຣຸດຊະຕິ. ເພາະມີສິ່ງນີ້ດັບໄປ ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງດັບໄປ