ປະກາສຕັ້ງຣັຖບານປະສົມ

ກຸ່ມຊາດພັນຫລາຍກຸ່ມໃນພະມ້າ ປະກາສຕັ້ງຣັຖບານປະສົມຫລາຍຝ່າຍ ຍົກຣະດັບຊາວຫນຸ່ມ ແລະນັກວິຊາການເຂົ້າເປັນ ຣັຖມົນຕຣີປະສົມ