ໃຜຖ່າຍຮູບກັບພັນຄຳ?

ມີໃຜຕອບໄດ້ແດ່ວ່າ: ແມ່ນໃຜຖ່າຍຮູບກັບພັນຄຳ?