ວາງແຜນການຂື້ນຣາຄາ ຄ່ານໍ້າປະປາ ຢ່າງຝົດຟື້ນ

ຣະບອບໃໝ່ອັນເນົ່າເໝັນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ: ວາງແຜນການຂື້ນຣາຄາ ຄ່ານໍ້າປະປາ ຢ່າງຝົດຟື້ນແລະເປັນຂະບວນ ເພື່ອຂູດຮີດພ້ອມທັງຂູດເນື້ອເຖືອໜັງ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກຳລັງຕົກລະກັມ ລຳບາກຈາກອັຕຣາເງິນເຟີ້ ດ້ວຍເງື່ອມມືຂອງພັກລັດຢູ່ແລ້ວ, ໂອ້ຍ ຢະເອີຍ !