The Kremlin continues to lie, but the facts don’t change

ເຄຣັມລິນ ຕົວະໄປເລື້ອຍໆ, ແຕ່ຄວາມຈິງ ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ: ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ ປະຕິບັດຕາມພັນທະກໍຣະນີ ພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາ ອາວຸດເຄມີ ແລະອະນຸສັນຍາ ອາວຸດຊີວະພາບ ຣາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກົດອ່ານລີ້ງກະຊວງການຕ່າງປະເທສ ຂອງ ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ ດ້ານລຸ່ມນີ້.

ແຈ້ງການ ໂດຍ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທສ ຂອງ ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ

The Kremlin continues to lie, but the facts don’t change: The United States is in compliance with its obligations under the Chemical Weapons Convention and the Biological Weapons Convention. For more information: