ເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານໃນແຕ່ລະປີ ມີປະມານ 75.000 ຄົນ

ເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານໃນແຕ່ລະປີ ມີປະມານ 75.000 ຄົນ
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສີພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເດັກນ້ອນ 1 ໃນ 3 ຄົນຍັງຈ່ອຍຜອມ ເຮັດໃຫ້ໃນແຕ່ລະປີມີເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານປະມານ 75.000 ຄົນ
ສາທາລະນະສຸກໄດ້ເລັ່ງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂວຽກງານທາງໂພຊະນາການ ເຊື່ອມສານກັບວນກງານກະສິກຳ, ສຸຂະພາບແມ່-ເດັກ, ການສຶກສາ ແລະ ອີກຫຼາຍຂະແໜງການ ຮ່ວມືກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທາງດ້ານໂພຂະນາການ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: http://bit.ly/2OEg4KT

ພັກແລະລັດຕົວະຊາວໂລກວ່າ ສປປ ລາວ ຈະເຣີນແລ້ວ

laughing_and_pointing