ຄວາມເປັນຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນລາວແລະປະເທສລາວ; True story of Laos.

- ຄວາມເປັນມາ ຂອງປະເທສລາວ ຫລັງຈາກລາວ ໄດ້ຮັບເອກຣາຊ ຈາກຝຣັ່ງເສດ ມາຈົນເຖິງປັຈຸບັນ.

- Short history of Laos, since gaining Independence from French Colonial.