- ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາສ ບໍຣິຫານປະເທສລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ເພື່ອຄົນລາວແລະປະເທສລາວ?

- If I have a chance to rule Laos, what can I do for country?